MTÜ Võru Loomeseltsi põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Võru Loomeselts (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon.

1.2 Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Võru linn.

1.3 Ühing on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.

1.4 Ühingu eesmärkideks on:
1.4.1 mitmekesine Võrumaa kultuuriruum;
1.4.2 loomeinimeste ja ettevõtjate koostööl toimiv kogukond;
1.4.3 toimiv piirkondlik loomeinimeste kohtumispaik.

1.5. Eesmärkide saavutamiseks ühing:
1.5.1 osaleb loomevaldkonna projektides;
1.5.2 algatab arutelusid ja projekte, mis edendavad Võru piirkondlikku loometegevust, ettevõtlikkust ja kodanikualgatust;
1.5.3 teeb koostööd loomevaldkonnas tegutsevate teiste institutsioonide, organisatsioonide ja vabatahtlike ühendustega ning nii riigi kui ka kohalike omavalitustega.

1.6. Ühing on asutatud määramata ajaks.


II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks saab olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu (või sisseastumismaksu);
2.4.2 rikub kodukorras sätestatud liikme kohustusi;
2.4.3 ei ole järginud põhikirjalisi eesmärke, kahjustab ühingu tegevust ja mainet;
2.4.4 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.5 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

3.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kaks kuni viis liiget, kelle määrab üldkoosolek.

3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.

3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MTÜ VAHENDID

4.1 MTÜ vahendid moodustuvad ühingu tegevusest, Euroopa Liidu, riigi ja kohaliku omavalitsuse toetustest, annetustest ja muudest laekumistest.

V MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

5.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

5.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

5.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.